[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Algemene voorwaarden

U kunt deze algemene voorwaarden ook als PDF downloaden:

A. Algemene voorwaarden Webwinkel – PDF Versie

B. Algemene voorwaarden Service Dienst – PDF Versie

Algemene voorwaarden Webwinkel

A. Artikel 1 Algemeen

1.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Datreco betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.

1.2          Naast deze algemene voorwaarden kan Datreco aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie en/of aard van werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van onze algemene voorwaarden.

1.3          Een beroep van de afnemer op voorwaarden die niet van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden wordt door Datreco niet geaccepteerd.

1.4          Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is ten alle tijden telefonisch of per e-mail aan te vragen bij Datreco.

1.5          Datreco houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.

Artikel 2 Offertes

2.1 Alle offertes opgesteld door Datreco zijn vrijblijvend, tijdelijk, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders in de offerte is vermeld.

2.2 Prijsvermeldingen op de Datreco internetsite, eventuele folders en advertenties zijn geen offerte.

2.3 Offertes hebben een beperkte geldigheid van 14 dagen tenzij anders vermeld.

Artikel 3 Overeenkomsten

3.1 Overeenkomsten met Datreco komen pas dan tot stand wanneer Datreco een bestelling of reparatie opdracht op haalbaarheid heeft beoordeeld. Datreco heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig zal worden ingelicht.

Artikel 4 Afbeeldingen

4.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur, in prijslijsten, op de Datreco internetsite, in folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, en gelden echter slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 5 Prijzen en betaling

5.1 Wanneer u besteld en betaald via iDeal, dan worden geen transactiekosten in rekening gebracht, ongeacht de order grote en de hoeveelheid artikelen. Na ontvangst van uw betaling zullen wij de producten direct opzoeken in onze voorraad of onze leveranciers opdracht geven deze z.s.m. aan ons te leveren.

5.2 Bij betaling via bank of giro worden geen transactiekosten in rekening gebracht. U verricht de betaling middels een overschrijving van uw bank/giro naar ons. Na ontvangst van uw betaling zullen wij de producten z.s.m. aan u leveren.

5.3 Met ingang van 1 Januari 2009 biedt Datreco slechts beperkt haar producten aan onder rembours. De standaard kosten voor rembours zendingen bedragen € 15,95 waarbij tevens over het totaal bedrag aan producten 1% extra in rekening wordt gebracht (door postNL).

5.4 De producten van Datreco worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van Datreco.

5.5 De prijzen zijn, indien anders vermeld, inclusief BTW, in Euro en exclusief verzendkosten.

5.6 Behoudens het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door Datreco geleverde artikelen en/of diensten vooraf te geschieden. Indien er een andere schriftelijke overeenkomst is afgesloten, dient men binnen 10 dagen na factuur datum te betalen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de afnemer die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand geldt. Verder is Datreco gerechtigd het door de afnemer verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten, etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 250,00.

5.7 Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.8 Niet tijdige betaling geeft Datreco het recht haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding in welke wijze dan ook.

5.9 Datreco is ten alle tijden gerechtigd, op welke wijze dan ook, te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Datreco te verrichten prestaties.

5.10 Het is de afnemer niet toegestaan zonder toestemming van Datreco verrekening van facturen toe te passen.

5.11 Door Datreco in behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven de afnemer niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

5.12 Cheques, wissels en vreemde valuta worden niet geaccepteerd.

Artikel 6 Verzending en aflevering

6.1 Ondanks dat op onze website een voorraad indicatie aanwezig is, wordt in dit geval uitgegaan van de voorraden bij onze leveranciers. Datreco heeft een minimale voorraad om op deze wijze de prijzen zo goed en realistisch mogelijk te behouden. Bestellingen verricht tussen Zondag en Donderdag zullen veelal binnen 2 werkdagen bij u arriveren mits uw betaling in ons bezit is en uw bestelling is ontvangen voor 17:00 uur.

Kleine indicatie van geschatte levertijd

Besteld op Geschatte levering op

Maandag Woensdag

Dinsdag Donderdag

Woensdag Vrijdag

Donderdag Zaterdag

Vrijdag Dinsdag

Zaterdag Dinsdag

Zondag Dinsdag

Aan deze indicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het betreft een indicatie waarbij wordt uitgegaan van producten welke op voorraad zijn bij Datreco en/of haar leveranciers.

Let Op!

Tijdens feestdagen kunnen leveringstijden afwijken.
Verzending via DHL duurt enkele dagen langer dan verzending via postnl.

Bij bestellingen met een order bedrag boven de € 500,00 waarbij de producten bij ons en onze leveranciers voorradig zijn, zullen wij alles in het werk stellen uw producten binnen 24 uur na bestelling aan u te leveren, mits uw betaling in ons bezit is en uw bestelling is ontvangen voor 17:00 uur.

6.2 Verzendkosten

Onze verzendkosten zijn duidelijk en eenvoudig en kunnen gekozen worden bij uw bestelling.

De keuzes zijn:

Postnl: duurt 1 tot 3 werkdagen

Bezorgen standaard € 6,75

Bezorgen verzekerd € 8,50

DHL: duurt 2 tot 5 werkdagen

Afhalen servicepunt € 4,50

Bezorgen standaard € 5,25

Bezorgen verzekerd € 6,95

Wanneer producten onverhoopt niet leverbaar blijken, zullen wij eerst contact met u opnemen.

Afhalen

Wanneer u de door u bestelde producten wilt afhalen, dan is dit mogelijk in overleg. Wij nemen wanneer uw producten op voorraad zijn of wanneer wij deze hebben ontvangen van de leveranciers, contact met u op om een afspraak te maken.

Verzekering van uw pakket

Elke bestelling die wij verzenden en waarbij u als klant heeft aangegeven dat u de producten middels ‘verzekerde verzending’ wenst te ontvangen, is verzekerd tegen het verdwijnen of beschadigd raken tijden het transport.

Als de vervoerder een zending aflevert met duidelijk zichtbare schade:

• Vraag de vervoerder op het moment van ontvangst een formulier te ondertekenen waarin verklaard wordt in welke staat uw bestelling afgeleverd is.

• Neem contact op met Datreco en leg de situatie uit.

• Neem indien mogelijk een aantal digitale foto’s van de zending.

• Indien u de schade ontdekt nadat u voor ontvangst heeft getekend en de vervoerder al is vertrokken, neem dan direct contact op met Datreco, het liefst voorzien van digitale foto’s van de beschadiging zodat wij het probleem zo snel mogelijk kunnen oplossen.

Bezorging op een afwijkend (zakelijk) adres

Indien u een zending niet op uw huisadres maar op een afwijkend (zakelijk) adres laat bezorgen, wees u er dan van bewust dat de bezorger niet altijd de zending bij de geadresseerde persoonlijk kan afleveren. Het kan zijn dat de zending in de postkamer of bij de receptie moet worden achterlaten. Uiteraard moet er wel voor ontvangst van de zending worden getekend door degene die de zending in ontvangst neemt. Het is belangrijk dat het bovenstaande voor u acceptabel is zodra u een zending niet op uw huisadres laat afleveren. Zowel Datreco als onze vervoerders kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of schade nadat uw zending op een afwijkend (zakelijk) adres is afgeleverd.

Acceptatie van pakketen tijdens aflevering

Wanneer de door u bestelde producten niet door u aan de deur worden geaccepteerd of worden afgehaald bij een tntpost afhaal locatie, zal Datreco het eventueel vooruit betaalde bedrag crediteren. Wanneer een weigering van rembours zendingen plaats vind of niet wordt afgehaald, zullen in geval van volgende bestellingen geen rembours mogelijkheden worden geaccepteerd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Datreco behoudt het recht van eigendom voor alle door haar geleverde artikelen tot het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Datreco aan de afnemer geleverde of nog te leveren artikelen, alsmede van eventuele vorderingen voor door Datreco ten behoeve van de afnemer in het kader van de levering van artikelen verrichtten of nog te verrichtten werkzaamheden en/of diensten en hetgeen Datreco van de afnemer te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de afnemer in de nakoming van de tussen Datreco en de afnemer gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en eventuele boetes.

Artikel 8 Leveringstermijnen

8.1 Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Datreco is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk.

8.2 Overschrijding van een levertermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of welke andere actie dan ook. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Datreco of haar leidinggevend personeel of indien de levertijd met meer dan drie maanden wordt overschreden. In dit geval heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder echter aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 9 Reclames/klachten

9.1 Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk – met behoorlijke omschrijving van reden – kenbaar gemaakt te worden aan Datreco. Na het verstrijken van deze termijn wordt Datreco geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat Datreco er van uit dat de afnemer de goederen en/of diensten en facturen als correct heeft geaccepteerd.

9.2 Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

9.3 Indien een reclame door Datreco gegrond wordt bevonden, kan Datreco overgaan tot het volgende:

A: de factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig wijzigen.

B: het geleverde vervangen door een artikel met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen artikelen of onderdelen aan Datreco worden afgegeven.

C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag (exclusief verzendkosten) zonder gehouden te zijn aan enige vorm van schadevergoeding.

9.4 De afnemer dient in alle gevallen Datreco drie keer de gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken.

9.5 Software waarvan het zegel is verbroken en/of de verpakking is geopend kan nimmer worden geretourneerd.

Artikel 10 Garantie

10.1 Datreco verleent ten aanzien van de door haar geleverde artikelen een zogenaamde “carry-in” garantie van een (1) jaar. Artikelen worden altijd eerst uitgebreid getest en bij een foutdiagnose (defect) worden de meeste artikelen tegen hetzelfde artikel omgeruild, mits deze nog leverbaar en op voorraad zijn. Voor particulieren en bedrijven geldt een omruiltermijn van maximaal drie (3) maanden na factuurdatum, Voor wederverkopers is deze omruiltermijn 14 dagen. Zijn artikelen niet (meer) op voorraad of niet onder deze regeling vallen, dan gaan ze voor reparatie retour naar onze leverancier, wij zijn dan afhankelijk van de reparatietermijn van die leverancier. Voor wederverkopers geldt echter een garantietermijn van zes (6) maanden, tenzij de producent een langere garantietermijn hanteert.

10.2 Bovenstaande geldt alleen als de artikelen zijn retour gezonden met het hiervoor bestemde ‘formulier voor retourzendingen” en indien de afnemer zich heeft gehouden aan de bepalingen van het “formulier voor retourzendingen”.

10.3 De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op het door Datreco op te geven adres.

10.4 De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.

B: indien de artikelen of componenten niet meer zijn voorzien van het Datreco garantiezegel en/of serienummer.

C: indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden. Waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Datreco zijn verricht.

D: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluitingen, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen.

E: indien het apparaat niet volgens de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.

F: indien het apparaat wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.

G: indien artikelen worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door Datreco echter geen defect geconstateerd kan worden.

H. Als er zich softwarematige problemen voordoen op systemen die aangekocht zijn zonder geïnstalleerde software en/of driver software.

10.5 Door reparatie en/of vervanging van een artikel gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op uitgevoerde reparaties wordt drie (3) maanden garantie gegeven

10.6 Datreco hanteert een 14 dagen niet goed, geld terug garantie. Datreco vergoed of stort dan het volledige aankoop bedrag terug van het desbetreffende product. Kosten welke gemaakt zijn voor het retourneren van het product (verzendkosten en/of transactiekosten) komen in dit geval voor rekening van de klant. Hierbij behoeft de klant geen reden op te geven wanneer het product niet voldoet aan de eisen of wensen van de klant.

Artikel 11 Handelsmerk

11.1 De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- garantie- of identificatienummers of tekens, die op de door Datreco afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Dit leidt onherroepelijk tot het vervallen van de garantie.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van Datreco blijft ten alle tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.

12.2 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Datreco in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Datreco niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Datreco.

12.3 De afnemer vrijwaart Datreco te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

Artikel 13 Overige bepalingen

13.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]

Algemene voorwaarden Servicedienst

Artikel 1. Alle afspraken op schrift

Wij streven er naar onze afspraken over de prijs, eigenschappen van het te leveren product, levertijd, tijdstip van
betaling e.d. zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen. Ook aanvullende afspraken (bijvoorbeeld over hard- en software
die bij een pc/notebook extra bij een standaardconfiguratie of in afwijking van een standaardconfiguratie wordt geleverd)
worden schriftelijk vastgelegd.
Afspraken m.b.t. reparaties worden eveneens schriftelijk vastgelegd.

Artikel 2. Het aanbod
1. Als voor ons aanbod (en de prijs daarvan) een beperkte geldigheidsduur geldt of hieraan voorwaarden zijn
verbonden, dan wordt dit bij het aanbod vermeld.
2. Het aanbod met betrekking tot producten geldt zolang de voorraad strekt.
3. Wij zullen de aangeboden producten/diensten zodanig omschrijven dat u als consument een goede beoordeling
kunt maken. De bij het aanbod geplaatste afbeeldingen zijn waarheidsgetrouw; als dit niet mogelijk is, dan zullen
wij dat vermelden.

Artikel 3. De prijs
1. Onze prijzen zijn inclusief btw, exclusief bijkomende kosten zoals verzend- en afleveringskosten en heffingen
zoals verwijderingsbijdrage of kopieerheffing. Deze zullen overigens tijdig, voor het sluiten van de overeenkomst
worden vermeld
2. Gedurende de periode dat het aanbod geldt, worden de prijzen van de aangeboden producten/diensten niet
verhoogd, behalve als deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen (hieronder valt bijvoorbeeld de verhoging van
het btw-tarief).
3. Gaat het om een prijsverhoging vanaf 3 maanden nadat wij met u de overeenkomst hebben gesloten, dan kunt u
deze overeenkomst opzeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
4. Een uitzondering geldt voor prijzen die te maken hebben met schommelingen op de financiële markt waarop wij
geen invloed hebben. In dat geval kunnen wij variabele prijzen aanbieden, maar wanneer dat het geval is zullen
we bij het aanbod vermelden dat het gaat richtprijzen die gebonden zijn aan de schommelingen op de financiële
markt.

Artikel 4. Betaling
Wij bieden diverse betaalmethoden aan, die van tijd tot tijd kunnen verschillen. Bij betaling ontvangt u van ons een
factuur.
Net als u hebben wij onze betalingsverplichtingen. Indien u uw betaling uitstelt zijn daar voor ons kosten aan verbonden.
Als dit wettelijk is toegestaan kunnen wij u de schade die wij daardoor lijden (renteverlies en redelijke kosten om alsnog
het openstaande bedrag te innen) in rekening brengen.

Artikel 5. Levering en uitvoering.
1. Wij streven er uiteraard naar altijd uiterlijk op het afgesproken tijdstip te leveren. Dit gebeurt zo snel mogelijk doch
uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Mocht er toch te laat worden
geleverd, en er is geen sprake van overmacht, dan heeft u als koper – wanneer is afgesproken dat u tegelijk bij
levering zou betalen – het recht de betaling uit te stellen tot er wel is geleverd. Als u dat wilt kunt u bij te late
levering de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, behalve wanneer de ernst van de overschrijding
van de leveringstermijn dit niet rechtvaardigt.
2. Levering gebeurt op het adres dat u aan ons heeft doorgegeven. Als de bezorging is vertraagd, of als een
bestelling of dienst niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk
bericht. De uiterste termijn hiervoor is 30 dagen nadat u de (koop)overeenkomst heeft gesloten. Na deze termijn
heeft u het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
3. Na ontbinding zullen wij het bedrag dat u heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na
ontbinding, terugbetalen.
4. Als de levering van een apart besteld product onmogelijk blijkt te zijn, doen wij ons best om u een vervangend
artikel te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal dit op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld. Gaat het om
een koop op afstand (zie artikel 10), dan kunt u alsnog gebruik maken van uw herroepingsrecht. De kosten van
retourzending zijn in dat geval voor onze rekening.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan u bij ons,
Pagina 2/5
tenzij er uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt.

Artikel 6. Garantie.
Voor al onze nieuwe producten geldt minimaal een volledige garantie van één jaar. Uitgezonderd hiervan zijn accu’s,
waarvoor een andere garantietermijn kan gelden.
Het kan zijn dat fabrikanten of importeurs van producten of bepaalde onderdelen (zoals de hard disk) een eigen garantie
bieden. Ook in het geval u een beroep op zo’n garantie wilt doen, kunt u bij ons terecht. Als verkoper blijven wij dus te
allen tijde uw aanspreekpunt.
Een garantie zal geen afbreuk doen aan uw wettelijke rechten.
Let op!
Wij maken u er op attent dat rechten op de garantie kunnen worden verspeeld wanneer u zelf veranderingen aanbrengt
op de geleverde producten (zowel hard- als software).

Artikel 7. Conformiteit.
Wij staan er voor in dat onze producten en diensten voldoen aan de koopovereenkomst, de in ons aanbod vermelde
specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van
de koopovereenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.

Artikel 8. Privacyregeling.
Wij hechten veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid en hiervoor gelden dan ook de volgende regels:
alleen die persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening aan de klant te
onderhouden en te verbeteren;
uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en
beheerd;
alle overige gegevens die onze medewerkers onder ogen komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld
(documenten, e-mails etc). Uitzonderingen zijn die gevallen waarbij de wet ons noodzaakt gegevens door te
geven aan bevoegde autoriteiten.
Als consument heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Deze gegevens sturen wij u uiterlijk twee weken na
uw verzoek om inzage toe. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens aanpassen of verwijderen.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
Wij behouden de eigendom voor zolang de koop niet volledig is betaald. Op onze reparatieopdrachten geven wij een zo
duidelijk mogelijke omschrijving van de door u ter reparatie aangeboden artikelen, zodat uw eigendomsrechten niet in het
geding zijn als het reparatiebedrijf failliet gaat terwijl uw artikelen daar net op dat moment zijn.

Artikel 10. Koop op afstand
Wanneer het gaat om een zogenaamde overeenkomst op afstand, gewoonlijk koop op afstand genoemd (bijvoorbeeld
een bestelling bij een webwinkel), dan gelden er speciale aanvullende regels die we apart in dit artikel hebben
opgenomen.
Er wordt van een koop op afstand gesproken wanneer het gaat om een koopovereenkomst waarbij er geen direct contact
is tussen verkoper en consument. Populair gezegd: zonder dat beiden zich in dezelfde ruimte bevinden. Dat geldt daarom
niet alleen voor aankopen via internet (webwinkels), maar ook telefonische of schriftelijke bestellingen vallen onder het
begrip koop op afstand.
Het belangrijkste onderdeel bij een koop op afstand is dat de consument hierbij een bedenktijd van 7 werkdagen na
levering heeft om van de koop af te zien. Binnen die tijd kan hij gebruik maken van zijn herroepingsrecht, het recht om de
koop te ontbinden.

Artikel 10a. Informatie

De informatie die u voorafgaand aan de koop krijgt, is zodanig dat u het aanbod goed kunt beoordelen, bijvoorbeeld
door afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de producten. Daarnaast krijgt u duidelijke informatie
Pagina 3/5
over uw rechten en verplichtingen, zoals:
– de totaal te betalen prijs, inclusief alle bijkomende kosten, waaronder bijvoorbeeld een eventuele thuiskopieheffing of
afleveringskosten;
– de manier waarop de overeenkomst tot stand komt;
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
– de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
– de termijn dat de prijs of de mogelijkheid om het aanbod te aanvaarden geldt;
– de tarieven die u moet betalen als u contact met ons wilt opnemen, wanneer dit anders is dan het basistarief;
– inzage in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen;
– de minimale duur van de overeenkomst op afstand als het gaat om een doorlopende of periodieke aflevering van
producten of diensten.
Uiterlijk bij levering van het product of de dienst krijgt u als koper de volgende informatie:
a. ons bezoekadres, waar een klacht kan worden ingediend;
b. de manier waarop u van uw herroepingsrecht gebruik kunt maken;
c. informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de hiervoor in 9a vermelde gegevens, tenzij u die al vóór de uitvoering van de overeenkomst hebt gekregen;
e. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst als deze langer duurt dan één jaar of van onbepaalde duur
is.
Deze informatie krijgt u zodanig dat deze door u makkelijk kan worden opgeslagen op een, zoals dat wettelijk heet,
duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld een cd-rom).
Artikel 10b. Bevestiging en beveiliging
Zodra u een bestelling heeft geplaatst, krijgt u van ons langs elektronische weg een bevestiging. Zolang dit niet is
gebeurd, kunt u nog afzien van de koop door de overeenkomst te ontbinden.
Als u via internet bestelt, zorgen wij voor beveiliging van de uitgewisselde data en voor een veilige webomgeving.
Artikel 10c. Bedenktijd bij levering van producten (herroepingsrecht)
1. Bij de aankoop van producten heeft u als consument een bedenktijd van 7 werkdagen. De bedenktijd gaat in de
dag nadat u het product heeft ontvangen of dat dit namens u in ontvangst is genomen. Gedurende die periode
heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Dit kan
door dit de verkoper te laten weten, als is het terugzenden van het product binnen de termijn ook voldoende. Dit
wordt het herroepingsrecht genoemd.
2. Tijdens de bedenktijd behoort u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Daaronder wordt
verstaan dat u het product slechts in die mate uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen
of u het wilt behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, behoort u het product met alle geleverde
toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking naar ons terug te sturen. Wij
geven u duidelijke informatie hoe u dit kunt doen.
3. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, hoeft u hoogstens de kosten van terugzending te betalen. Als wij
de retourkosten voor onze rekening nemen zullen wij dat duidelijk vermelden.
4. Alle overige kosten die al heeft betaald, zullen wij u zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk binnen 30 dagen
na de terugzending of herroeping terug betalen.
Artikel 10d. Bedenktijd bij levering van diensten
1. Bij levering van diensten heeft u als consument een bedenktijd van 7 werkdagen. De bedenktijd gaat in op de dag
dat de overeenkomst wordt aangegaan. Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te
ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.
2. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, geven wij u bij ons aanbod, of uiterlijk bij de levering van de
dienst, duidelijke informatie hoe u dit onder meer kunt doen.
3. Alle kosten die u al heeft betaald, zullen wij u zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk binnen 30 dagen na de
herroeping, terugbetalen.
Artikel 10e. Uitsluiting herroepingsrecht
Pagina 4/5
Soms geldt er geen herroepingsrecht voor u als consument, maar dat moet door ons dan wel duidelijk en voordat de
overeenkomst wordt gesloten, worden vermeld. Het betreft dan producten:
a. die door ons tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed
heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
Bij diensten is uitsluiting van het herroepingsrecht slechts mogelijk als het gaat om diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens
een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uw uitdrukkelijke instemming is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.
Artikel 10f. Betaling
Bij iedere consumentenkoop geldt dat in algemene voorwaarden nooit een vooruitbetaling van meer dan 50% mag
worden gevraagd en dat, voor zover er niet iets anders is afgesproken, de koper (de rest van) de koopsom betaalt bij of
na bezorging van de bestelling.
Artikel 10g. Annulering
Een bestelling kan kosteloos worden geannuleerd als deze nog niet is verzonden, behalve als het gaat om zogenaamd
maatwerk (een bestelling die is gemaakt overeenkomstig specificaties van de consument) of speciaal bestelde producten.

Artikel 11. Klachten en klachtentermijn

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen, vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten
heeft over onze dienstverlening. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk. Volgens de wet is
een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het
gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw
belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.
Als u een klacht bij ons indient, zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd
nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

Artikel 12. Geschillen

Op de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
ICTWaarborg biedt een bemiddelingsmogelijkheid waarvan consumenten gebruik kunnen maken door het
bemiddelingsformulier op www.ictwaarborg.nl in te vullen. Als voorwaarden geldt dat eerst de klachtenprocedure van de
betrokken ICTWaarborg-deelnemer is doorlopen en dat het gaat om een product of dienst die valt onder de kernactiviteit
van de ICTWaarborg-vakgroep waar het bedrijf onder valt en dat tevens niet ook een andere partij is ingeschakeld om tot
een oplossing te komen.

Artikel 13. Aanvullende bepalingen

Buiten de 13 artikelen van deze standaardset algemene voorwaarden van ICTWaarborg kunnen wij aanvullende of
afwijkende bepalingen hanteren. Deze worden dan aan deze voorwaarden toegevoegd onder de kop “Aanvullende
bepalingen”.
Deze extra bepalingen mogen niet in het nadeel van de consument zijn.

Versie mei 2013[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]